Ukážky na Lisková sa zabáva
Pravidelne sa snažíme občanom našej dediny prezentovať našu činnosť či vybavenie zboru
Celookresné taktické cvičeni
Náš zbor sa pravidelne zúčastňuje celookresných taktických cvičení
Spilovanie stromov
Našim občanom pomáhame aj so spilovaním stromov. Členovia majú školenie a osvedčenia na prácu s motorovými pílami
Lesný požiar
Náš zbor má už za sebou niekoľko lesných požiarov
Odpratávanie snehu
Taktiež sme nápomocný aj v zimnom období, kedy vieme pomôcť aj s veľkým nánosom snehu na strechách
Darovanie krvi
Nieje nám cudzia ani pomoc druhým aj prostredníctvom darovania krvi
Exkurzia pre škôlkárov
Pravidelne organizujeme pre našich najmenších exkurziu v priestoroch našej zbrojnice
Čistenie hydrantov
Kontrolujeme aj funkčnosť hydrantovej siete v našej obci
Lesný požiar
Lesné požiare sú časovo a fyzicky náročné
Dopravná nehoda
Náš zbor má za sebou už mnoho zásahov pri dopravných nehodách
Brigádová činnosť
Členovia nášho zboru vedia priložiť ruku k dielu ak pri rôznych brigádach
Odovzdanie novej hasičskej techniky
Nášmu zboru bol do užívania odovzdaný nový zásahový automobil a protipovodňový vozík
Jánska vatra
Snažíme sa aj o obnovenie tradícií pálenia Svätojánskej vatry
Ukážka pre základnú školu
Taktiež predvádzame našu činnosť aj pre žiakov základnej školy
Výročná členská schôdza
Pravidelne každý rok zhodnotíme našu činnosť na Výročnej členskej schôdzi

Pozvánka na VII. ročník netradičnej hasičskej súťaže

Dobrovoľný Hasičský zbor Lisková  organizuje

VII. ročník netradičnej hasičskej súťaže

O pohár Predsedu DHZ obce Lisková

ktorá  sa  uskutoční  v sobotu  dňa 24.8.2019 so  začiatkom  o 14,00 hod. v areáli futbalového štadióna OŠK Lisková.

Časový  harmonogram súťaže:

13:30 – 14:00 hod. – príchod a prezentácia súťažných družstiev,

14:00 – 14:15 hod. – nástup súťažných družstiev, príhovor, zahájenie súťaže,

14:15 hod. – štart  hasičskej súťaže.

Poznámka: 

Časový  harmonogram  môže  byť  posunutý  z dôvodu  nepriaznivého  počasia  a iných  závažných  dôvodov  súvisiacich  s priebehom  hasičskej  súťaže.

 Kategórie:

V súťaži budú hodnotené dve kategórie:

 1. Muži
 2. Ženy

V prípade zmiešaného družstva toto štartuje v kategórii muži.

Súťažný terén: Trávnatá plocha.

Počet pokusov: 1. alebo 2. po dohode veliteľov na nástupe. V prípade dvoch pokusov do výsledného času sa zaznamená čas s lepším dosiahnutým výsledkom.

Časomiera: Ručné stopky, zaznamenáva sa stredný čas, v prípade zlyhania  jednej  časomiery, zaznamenáva sa horší čas z dvoch zaznamenaných časov.

Poznámka: 

Taktiež je potrebné, aby súťažiaci mali so sebou aj preukaz poistenca pre prípad úrazu.

Súťažný poriadok

Družstvo tvorí 8 členov – Veliteľ + 7 členov, resp. členiek, ktorí musia byť vystrojení počas plnenia disciplíny prilbou a koženým opaskom. Oblečenie súťažných družstiev musí spĺňať požiadavku, aby súťažiaci mali prekryté ramená a kolená. Obuv športová bez kovových hrotov. V prípade, že niektorý z súťažiacich stratí časť svojej výstroje nesmie pokračovať v svojej činnosti pokiaľ nebude znova vystrojený. Velitelia družstiev zodpovedajú za dodržiavanie súťažného poriadku a pokynov hlavného rozhodcu. Organizátori a usporiadateľ nezodpovedá za prípadne straty, alebo odcudzenie cenných predmetov.

Poradie družstiev na štarte sa bude losovať po zahájení súťaže. Organizátor súťaže bude  vyzývať jednotlivé družstvá  k príprave plnenia disciplíny. Domáce družstvo DHZ Lisková si vyhradzuje právo štartovať ako prvé.

Popis a plnenie disciplíny:

 • Súťažné družstvo sa nastúpi k základni kde si vyžrebujú čísla na plnenie úloh počas požiarneho útoku z vodou. Družstvo je nastúpené a od veliteľa sa losuje 6 čísel: 1 - ľavý prúd, 2 - pravý prúd, 3- rozdeľovač, 4 - kôš , 5 - savica, 6 - savica alebo pomoc s hadicovým vedením. Pozícia strojníka sa nelosuje (strojník má imunitu). Po vyžrebovaní jednotlivých čísel organizátor zabezpečí viditeľné označenie členov súťažného družstva. Výmena čísel, alebo úloh je zakázaná. Ak družstvo poruší toto pravidlo nebude na konci klasifikované. Veliteľ súťažného družstva sa fyzicky nezapája do úloh, môže však povelmi pomáhať svojmu tímu.
 • Po vylosovaní a následnom označení súťažiacich má súťažné družstvo 5 min. na prípravu a umiestnenie náradia na základni.
 • Počas prípravy základne sa hasičská striekačka nesmie štartovať! V prípade, že súťažné družstvo naštartuje hasičskú striekačku počas príprav na základni bude tomuto družstvu meraný len nesúťažný čas.
 • Náradie bude uložené na základni 2x2 m v ľubovoľnom poradí, pričom hadice musia byť zvinuté a postavené v kotúčoch aj s polospojkami, náradie sa nesmie vzájomne dotýkať. Savice musia byť položené na základni ( nie na stroji) a môžu presahovať základňu max. 100 cm. Rozhodca vykoná kontrolu uloženia náradia na základni pred štartom a štart družstvu povolí len ak budú prostriedky v súlade s týmto súťažným poriadkom.
 • Po odštartovaní súťažného družstva rozhodcom, každý člen musí prejsť otvormi medzi pneumatikami ( prekážkový beh ). V prípade, že niekto z členov vynechá niektorý otvor alebo stratí niektorú časť výstroje, musí sa vrátiť a prejsť otvorom cez vynechanú pneumatiku./ vracia sa buď na úplný začiatok alebo do medzi priestoru medzi pneumatikami , záleží v ktorom mieste vynechal otvor /
 • Po absolvovaní „prekážkového behu“ má za úlohu súťažné družstvo ručne premiestniť dve rozmerné pneumatiky na určenú vzdialenosť. Iný presun pneumatiky ako prevracaním cez hranu nie je dovolený. Pneumatiky sa nesmú kotúľať.  Pneumatiky musia prejsť celým objemom za čiaru označujúcu vzdialenosť presunu. Súťažiaci si môžu v tejto disciplíne vzájomne pomáhať. Až po splnený týchto úloh sa môže celé družstvo presunúť k základni a plniť požiarny útok s vodou !!! Pokiaľ nie sú dokončene úlohy s pneumatikami rozhodca zdrží  družstvo v čakacom priestore až do úplného splnenia danej disciplíny . / čakací priestor je v dráhe trate /  
 • Po splnení predchádzajúcich úloh sa súťažne družstvo presunie k základni , strojník naštartuje PS  a súťažné družstvo  ľubovoľným  spôsobom vytvorí dopravné a útočné vedenie k nástrekovej čiare vzdialenej 70 m od základne.
 • Sacie vedenie musí byť spojené mimo vodného zdroja (kade) – zošróbovaním vrátane zapojenia sacieho vedenia do hasičskej striekačky. Z tejto podmienky vyplýva, že voda sa nebude načierať ale nasávať cez vývevu. Po vložení sacieho vedenia do kade je zakázané napomáhaniu nasatia vody tzv. „pumpovaním“.
 • Podmienkou pri vytváraní sacieho, dopravného a útočného vedenia je aby bolo vytvorené členmi podľa vylosovaného čísla (sacie vedenie vytvárajú čísla 4 + 5 + strojník a v prípade potreby aj číslo 6; dopravné a útočné vedenie vytvárajú čísla 1 + 2 + 3 a v prípade potreby aj číslo 6 ).
 • Pokus je ukončený zrazením oboch terčov ( plastová nádoba o rozmere šírka 19 cm ,  hrúbka 14 cm, výška 29 cm  ) postavených  na stojanoch  5 m za nástrekovou čiarou.
 • Zrazenie terčov útočnými prúdmi, ktoré boli prekrížené znamená neplatnosť pokusu (prekrížením sa rozumie, že dopravné vedenie zapojené do pravej časti rozdeľovača nesmie zhodiť ľavý terč a naopak).
 • Po ukončení útoku a po výzve rozhodcu členovia vytiahnu sacie vedenie z vodného zdroja a potiahnutím za sací kôš sa overí, či je sacie vedenie správne spojené. V prípade, že sa pri tejto skúške sacie vedenie rozpojí, hodnotí sa diskvalifikáciu súťažného družstva.

Neplatnosť pokusu:

 • naštartovaná mašina na základni počas prípravy,
 • družstvo neprebehlo komplet cez prekážkovú dráhu,
 • veľké pneumatiky nie sú celým objemom za cieľovou čiarou,
 • zrazenie terčov prekríženými útočnými prúdmi,
 • pomoc iného člena mimo súťažiaceho družstva,
 • nespojenie sacieho vedenia mimo vodného zdroja,
 • rozpojenie sacieho vedenia pri kontrole po skončení pokusu,
 • výmena čísel alebo úloh,
 • športové hadice,
 • v prípade, že súťažné družstvo nedokončilo disciplínu v predpísanej výstroji,
 • Nesprávna dĺžka a hrúbka hadíc.

Opakovanie pokusov pre závadu, len ak vznikne závada na vecných prostriedkoch, ktoré dodal usporiadateľ súťaže, nie na náradí súťažného družstva.


Výstroj a výzbroj potrebná na splnenie disciplíny:

 • Hasičská striekačka, ktorá vychádza zo schváleného typu PS 8, PS 12 s ochrannými krytmi so savicovým viečkom.
 • Sací kôš s funkčnou klapkou 1 ks
 • Savica 2.5 m                              2 ks  o priemere 110 mm
 • Rozdeľovač                                1 ks  s funkčnými uzávermi
 • Hadica B                                    2 ks  dĺžka 20 m +/- 1 m; 75 mm 
 • Hadica C                                    4 ks  dĺžka 20 m +/- 1 m; 52 mm  
 • Prúdnice 2 ks  priemer 12,5 mm
 • Hákové kľúče

 

Kontrola hadíc:     šírka - vykoná sa na základni.

                              dĺžka - bude náhodne vybratá po ukončení pokusu.

 

Náklady na dopravu, materiálne vybavenie a vystrojenie  členov súťažných družstiev znáša zriaďovateľ súťažného družstva .

Štartovné a stravné

Pre účasť v súťaží je potrebné zaplatiť štartovné v hodnote 10,- € za súťažné družstvo. Stravné na osobu sú 2,- €. Stravu pre členov súťažných družstiev zabezpečí organizátor súťaže.

K dispozícii bude aj možnosť občerstvenia v bufete, ktorý zabezpečuje organizátor. Súťažiaci  je  povinný  podrobiť  sa  všetkým  rozhodnutiam  rozhodcov  a usporiadateľov.  Ak sa člen súťažného družstva bude správať vulgárne voči  rozhodcom, súťažné  družstvo bude vylúčené so súťaže.

Zdravotná  služba bude  zabezpečená  organizátorom súťaže.

Prihlášku  je možné zaslať  na adresu: DHZ Lisková, Obecný úrad Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková, alebo vypísané a prefotené zaslať elektronicky na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., prípadne telefonicky potvrdiť účasť – Ing. Michal Mišík 0915 047 726, najneskôr  do 20.8.2019.

 

Prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na tento text

Ako správne volať na tiesňovú linku 112

obrázok zväčšíte kliknutím naň

Please publish modules in offcanvas position.

 • Návštevnosť stránky:
 • Dnes - 8
 • |
 • Posledný týždeň - 131
 • |
 • Spolu - 13960