Cieľ a úlohy DPO SR

 1. Cieľom DPO SR je výchova a príprava obyvateľstva k ochrane pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. 

Tento cieľ zabezpečuje DPO SR plnením úloh v oblastiach:

 1. výchovy obyvateľstva v oblasti ochrany pred požiarmi,
 2. odbornej prípravy, školenia a výcviku obyvateľstva v oblasti prevencie, zdolávania požiarov, záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 3. metodického a odborného riadenia činnosti hasičských jednotiek obce,
 4. finančnej podpory, kontroly účelnosti využitia podpory a preverovania činnosti hasičských jednotiek obce,
 5. zásahovej činnosti členov DPO SR menovaných za členov hasičskej jednotky obce,
 6. civilnej ochrany obyvateľstva,
 7. dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami,
 8. výchovy detí a mládeže v oblasti ochrany pred požiarmi,
 9. verejnoprospešnej, vzdelávacej, osvetovej a kultúrnej činnosti,
 10. organizácie športovej činnosti a súťaží zameranej na ochranu pred požiarmi,
 11. zachovaní a zveľaďovaní historického a kultúrneho dedičstva v oblasti ochrany pred požiarmi
 12. cezhraničnej spolupráce.
 13. tvorby, ochrany, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia.
Joomla templates by a4joomla